Monday, January 4, 2016

राजकारण

       
हे असेच असतंय 
चालायचं ते चालतच असतंय 
पाळायचे ते पळतच असतंय 
ह्याकडे आपण पहायचे नसते 
ह्याच रंगात आपणही न्हाहून घ्यायचं असतंय