Monday, August 22, 2016


झोप यायला उपाय आहे ओ Smiley with halo - U+1F607

पण झोप घालवायला नाही Pensive Smiley Whatsapp - U+1F614


RELAX व्हायला उपाय आहे ओ Smiley with halo - U+1F607

पण SERIOUS व्हायला नाही  Pensive Smiley Whatsapp - U+1F614

आणी आम्हाला असले उपाय नसलेलेच आजार होतात Smiley face is upside-down - U+1F643


Friday, August 19, 2016

 parabola ,hyperbola 

काय  पण  बोला    

पण समजेल  असे बोला 

Sunday, August 7, 2016

आम्ही वारकरी आम्ही वारकरी

सुख दुःखाचा शोध करी आम्ही वारकरी आम्ही वारकरी 
देहभान विसरून विठ्ठलावर प्रेम करी आम्ही वारकरी आम्ही वारकरी
भक्तीचा वेध  घेत जातो पांढुरंगा दारी  आम्ही वारकरी  आम्ही वारकरी 

सत्य


काही गोष्टी न बोललेल्याच बऱ्या असतात 

माहित नाही किती खऱ्या आणि किती खोट्या असतात