Friday, November 27, 2015

इवलेसे पान

  

इवलेसे पान पडले गळून 
भावनांच्या काहोर्यात क्षण भर खचून 
त्याला जाणीवही नव्हती कि परत येणार नाही हि जागा 
कुणासाठी गमवला हा ताबा?