Thursday, January 14, 2016

निष्पाप

                                                                     

देवा आता तू पण चालू केलास का भ्रष्टाचार?
श्रीमंत करतो स्वैराचार,गरीब होतो लाचार 

मतासाठी राजकारणी करतो प्रचार
देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

भाजी नाही मजकडे म्हणून खावा लागतो आचार 
 देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

लोक म्हणतात तुझ्याकडेच असतो सारया जगाचा समाचार 
सांग रे देवा का केलास तू भ्रष्टाचार?

अन्याया विरुद्ध लढायचं म्हणून करून ठेवली तलवारीला धार 
देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

नव्हत कोणी माझ म्हणून मानल होत तुलाच आधार 
देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

गरीबानेच पाळायचे असतात का शिष्टाचार?
 देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

जीवाला जीव देणारा माणूस जीवालाच मुकतो
चतुर धूर्त लांडगा घराघरात घुसतो 
कर जर याचा कधीतरी विचार 
देवा आता तू पण चालू केला का भ्रष्टाचार?

Monday, January 4, 2016

बदल

                 


का आयुष्यात माणसाला मोठे व्हावे लागते?
जगायचं कसे स्वतःच स्वतःला समजवावे लागते 

पाढे गिरवता  गिरवता अर्थव्यवहारआला सामोरे जावे लागते 
खेळताना झालेल्या शारीरिक जखमांना मानसिक जखमांनी बदलावे लागते 
का आयुष्यात माणसाला मोठे व्हावे लागते?

भातुकलीच्या खेळातून संसाराच्या खेळाला मांडावे लागत 
अल्फा,बीटा काय लावलाय हा आटापिटा?
आयुष्याच्या गणितात हे हि गणित सोडवावे लागत 
स्पर्धेच्या युगात स्वतःला सिद्ध करावे लागत 
 का आयुष्यात माणसाला मोठे व्हावे लागते?

आयुष्याच्या या नवीन राजनीतीत स्वतःला झोकून घ्यावे लागते 
नको असलेल्या गोष्टीनाही आपलेसे करावे लागते 
का आयुष्यात माणसाला मोठे व्हावे लागते?

राजकारण

       
हे असेच असतंय 
चालायचं ते चालतच असतंय 
पाळायचे ते पळतच असतंय 
ह्याकडे आपण पहायचे नसते 
ह्याच रंगात आपणही न्हाहून घ्यायचं असतंय