Monday, August 22, 2016


झोप यायला उपाय आहे ओ Smiley with halo - U+1F607

पण झोप घालवायला नाही Pensive Smiley Whatsapp - U+1F614


RELAX व्हायला उपाय आहे ओ Smiley with halo - U+1F607

पण SERIOUS व्हायला नाही  Pensive Smiley Whatsapp - U+1F614

आणी आम्हाला असले उपाय नसलेलेच आजार होतात Smiley face is upside-down - U+1F643