Sunday, August 7, 2016

आम्ही वारकरी आम्ही वारकरी

सुख दुःखाचा शोध करी आम्ही वारकरी आम्ही वारकरी 
देहभान विसरून विठ्ठलावर प्रेम करी आम्ही वारकरी आम्ही वारकरी
भक्तीचा वेध  घेत जातो पांढुरंगा दारी  आम्ही वारकरी  आम्ही वारकरी